จดทะเบียนขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

 1. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 2. ตรวจเครื่องหมายการค้า
 3. จดทะเบียนเครื่องหมายบริการ
 4. ต่ออายุเครื่องหมายการค้า
 5. โอนเครื่องหมายการค้า
 6. ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 7. ขอใบอนุญาตร้านอาหาร
 8. ขอใบอนุญาตจำหน่ายสุรา บุหรี่
 9. ขอบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า

จดทะเบียนลิขสิทธิ์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)
 • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ของเจ้าของลิขสิทธิ์ (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 • ผลงานหรือภาพถ่ายงานลิขสิทธิ์ จำนวน 1 ชุด
 • หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐบาลใช้สำเนาหนังสือแต่งตั้งผู้บริหารหน่วยงานหรือองค์กรฯ รวมทั้งสำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นคำขอ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

รับจด อย.

ขอ อย. ให้ถูกกฎหมาย สำนักบัญชีพร้อมบริการท่าน โดยทีมงานมืออาชีพ
สำนักงานให้บริการกับทุกท่านที่ต้องการจด อย. ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ปัจจุบันมีหลายท่านที่ต้องการจด อย. ทั้งเรื่องการผลิตอาหาร ต้องการจด อย.นำเข้าผลิตภัณฑ์เเสริมอาหาร ขอ อย.เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ และอื่นๆ แต่ยังไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ทำอย่างไรบ้าง หรือยังมีความเข้าใจต่อระเบียบและขั้นตอนในการขอ อย. ยังไม่ชัดเจน อาจทำให้ท่านเสียเวลามากยิ่งขึ้น สำนักงานยินดีรับปรึกษา และรับจด อย. ให้ท่านตั้งแต่เริ่มต้นจนจบทุกขั้นตอน

รับขอ อย. , รับจด อย. เครื่องมือแพทย์
• บริการขอใบอนุญาต(จดอย.เครื่องมือแพทย์)นำเข้าเครื่องมือแพทย์ ผลิต เครื่องมือแพทย์ หรือขาย ส่งออกเครื่องมือแพทย์
• ขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ ทางวิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต หนังสือและแผ่นพับ
• ขออนุญาตนำเข้าวัสดุ อุปกรณ์ ชิ้นส่วน อะไหล่ เพื่อใช้ในการผลิต จำหน่าย อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
• ขออนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
• ขออนุญาต สถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์
• การจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ก่อนที่จะประกอบกิจการดังกล่าว

รับจด อย. ยา อย.ยาสัตว์
• รับขออนุญาต(จดอย.ยา)ผลิตยาตัวอย่างเพื่อการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ
• ขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญ ยาแผนโบราณ ขึ้นทะเบียนตำรับยาสัตว์ ตำรับยาแบบ Transfer ขึ้นทะเบียนยาผลิตเพื่อการส่งออก
• ต่ออายุใบอนุญาตยา ขออนุญาตโฆษณายาทางสื่อทั่วไป
• ขออนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณ
• ขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ ขอใบอนุญาตสถานที่ประกอบการยา

รับจด อย. อาหาร ,รับขอ อย.อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
• ขออนุญาตนำเข้าเครื่องสำอาง รับจด อย. ผลิตเครื่องสำอาง หรือ ขายเครื่องสำอาง (จดอย.เครื่องสำอาง)
• ขอหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง การนำเข้าเครื่องสำอางควบคุม
• การโฆษณาเครื่องสำอางในธุรกิจสปา และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอาง
• การจดแจ้งเครื่องสำอาง รับขอ อย. เครื่องสำอาง ทุกชนิด ทุกประเภท
• รับทำไลน์เซน เปอร์ อินวอยซ์

รับจด อย. วัตถุอันตราย
• ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย จดอย.วัตถุอันตราย
• ขอใบอนุญาตวัตถุอันตรายทุกประเภท
• ขอใบอนุญาตผลิต นำเข้า วัตถุอันตราย

สมัครบาร์โค้ด

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกสถาบันฯ พร้อมนำผลิตภัณฑ์ตัวอย่างมาแสดง

บุคคลธรรมดา/คณะบุคคล/ร้านค้า

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งคณะบุคคล 
จากกระทรวงพาณิชย์ (กรณีเป็นคณะบุคคล)
4. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
5. สำเนา ภงด. 90,91,94,ฯลฯ (เพื่อแสดงรายได้)
6. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นร้านค้า)
7. ใบสมัครสมาชิกสถาบันฯ
8. รูปผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง หรือ โบรชัวร์ หรือ รูปฉลากผลิตภัณฑ์

 

บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
(ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน ทั้งชุด)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้มีอำนาจทำการ)
3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี 
หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ.20,01,09)
(ไม่ต้องยื่นบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีกรณีจดทะเบียนตั้งแต่ 1 ก.พ. 55)
4. สำเนางบกำไร-ขาดทุนปีล่าสุด
(ไม่ต้องยื่นงบถ้าบริษัทเพิ่งจดทะเบียนไม่เกิน 1ปี)
5. ใบสมัครสมาชิกสถาบันฯ
6. รูปผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง หรือ โบรชัวร์ หรือ รูปฉลากผลิตภัณฑ์