จดทะเบียนบริษัท BOI

รายการ บริการจดทะเบียนธุรกิจ

  1. จดทะเบียนบริษัทจำกัด
  2. จดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท + เปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
  3. จดทะเบียนแก้ไขชื่อนิติบุคคลและตราประทับ
  4. จดทะเบียนแก้ไขตราประทับ
  5. จดทะเบียนแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
  6. จดทะเบียนแก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ ที่กระทรวงพาณิชย์ + สรรพากร
  7. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  8. จดทะเบียนแก้ไขที่ตั้งตามทะเบียนราษฎร์
  9. คัดหนังสือรับรองและเอกสารอื่น ๆ