วีซ่าทำงาน Work Permit

วีซ่าทำงาน 1 ปี

วีซ่าเกษียณอายุ

วีซ่านักเรียน

วีซ่าแต่งงาน

รายงานตัวแทน 90 วัน

รายการ บริการวีซ่าไทย

VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย)

 1. “ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (เจ้าหน้าที่ไปพร้อมกับลูกค้าชาวต่างชาติในครั้งแรก ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ)”
 2. ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ)
 3. วีซ่าติดตามครอบครัว
 4. ขอวีซ่าบั้นปลาย / วีซ่าแต่งงาน / วีซ่านักศึกษา / วีซ่าอาจารย์ (ครั้งแรก)
 5. ต่อวีซ่าบั้นปลาย/ วีซ่าแต่งงาน / วีซ่านักศึกษา / วีซ่าอาจารย์ 1 ปี
 6. ต่อวีซ่านักท่องเที่ยว / ผ.15 / ผ.30
 7. รายงานตัวการอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน
 8. เปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่
 9. ย้ายตราประทับวีซ่าเข้าหนังสือเดินทางเล่มใหม่
 10. แก้ไขตราประทับวีซ่า
 11. Single Re-Entry Visa ขอกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้ง
 12. Multiple Re-Entry Visa ขอกลับมาในราชอาณาจักรหลายครั้ง

 

เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนประเภทวีซ่า

 1. เปลี่ยนวีซ่าจากวีซ่าท่องเที่ยว เป็นวีซ่า Non-B (วีซ่าทำงาน)
 2. เปลี่ยนวีซ่าจากวีซ่าท่องเที่ยว เป็นวีซ่า Non-O

 

ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

 1. ขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ 1 ปี
 2. ต่อใบอนุญาตทำงาน 1 ปี
 3. เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มที่อยู่ ตำแหน่งงาน ลักษณะการทำงาน ประเภทการทำงาน ท้องที่การทำงาน ประเภทกิจการ
 4. แจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน